เขาใช้เงินกันอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิต Revised Edition อมิตา อริยอัชฌา

ISBN:

Published:

Paperback

136 pages


Description

เขาใช้เงินกันอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิต Revised Edition  by  อมิตา อริยอัชฌา

เขาใช้เงินกันอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิต Revised Edition by อมิตา อริยอัชฌา
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 136 pages | ISBN: | 3.13 Mb

สุดยอดเปาหมายทาทายความคิด คุณจะวางเเผนใชเงินอยางไร ใหมีเงินใชจนวันสุดทายของชีวิตพบกับภาคตอของหนังสือขายดี เขาเกบเงินกันอยางไรไดเปนลาน เนือหาขยับจากการเริมตนเกบเงินกอนแรก ไปสูการวางแผนสรางเปาหมาย มีเงินใชตลอดชีวิต ดวยการสรางรูปแบบความคิดใหมMoreสุดยอดเป้าหมายท้าทายความคิด คุณจะวางเเผนใช้เงินอย่างไร ให้มีเงินใช้จนวันสุดท้ายของชีวิตพบกับภาคต่อของหนังสือขายดี เขาเก็บเงินกันอย่างไรได้เป็นล้าน เนื้อหาขยับจากการเริ่มต้นเก็บเงินก้อนแรก ไปสู่การวางแผนสร้างเป้าหมาย มีเงินใช้ตลอดชีวิต ด้วยการสร้างรูปแบบความคิดใหม่ในระบบการเงิน ทำความเข้าใจนิยามของความร่ำรวยแบบใหม่ ค้นหาตัวเลขเงินเก็บที่คุณต้องการมีเพื่ออยู่ให้ได้ถึงวันสุดท้ายของชีวิต และการปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น มีเงินใช้ตลอดชีวิต ในหนังสือเล่มนี้ จึงไม่ได้หมายถึงคุณมีเงินมากมายจนใช้ไม่หมด แต่ถ้าคุณใช้มันอย่างถูกทาง และใช้งานมันอย่างถูกวิธี คุณจะมีเงิน พอเพียง ให้คุณได้ใช้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เขาใช้เงินกันอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิต Revised Edition":


mosel-wein.eu

©2013-2015 | DMCA | Contact us